Przyszly Kongres swiatowy 1-5 pazdziernika 2011 w Krakowie

Wywiad z ks. Patrice Chocholski, światowym koordynatorem Kongresów Miłosierdzia Bożego

 1. W 2008 roku z inicjatywy kard. Christopha Schonborna odbyÅ‚ siÄ™ w Rzymie pierwszy Kongres MiÅ‚osierdzia Bożego. ByÅ‚ KsiÄ…dz u poczÄ…tków idei Kongresu. MógÅ‚by KsiÄ…dz powiedzieć, jak powstaÅ‚a myÅ›l Kongresu i przybliżyć jej gÅ‚ówny cel ?

Idea, a może lepiej byÅ‚oby powiedzieć – woÅ‚anie o te Kongresy jest zwiÄ…zane z Janem PawÅ‚em II i jego pobytem w Krakowie, w 2002 roku. Wtedy wÅ‚aÅ›nie nie tylko KoÅ›cióÅ‚ powszechny, ale także caÅ‚y Å›wiat woÅ‚aÅ‚ o MiÅ‚osierdzie Boże. We mszy Å›wiÄ™tej, która wtedy odbyÅ‚a siÄ™ na BÅ‚oniach w Krakowie, uczestniczyli również kard. Schonborn i kard. Barbarin (wtedy jeszcze jako arcybiskup Lyonu). Å »aden z nich, a zwÅ‚aszcza kard. Barbarin, nie angażowaÅ‚ siÄ™ w jakiÅ› szczególny sposób w kult MiÅ‚osierdzia Bożego. Jednak kiedy kard. Barbarin sÅ‚yszaÅ‚ sÅ‚owa Jana PawÅ‚a II zdaÅ‚ sobie sprawÄ™, że jest to sprawa bardzo istotna i zarazem pilna. SÅ‚owa papieża dotknęły jego serca. Razem z kard. Schonbornem, obaj kardynaÅ‚owie stwierdzili, że to jest dopiero woÅ‚anie. Oficjalne i bardzo ważne. Można odpowiedzieć na nie w przestrzeni naszej wolnoÅ›ci : „tak”, albo „nie”. Ale trzeba odpowiedzieć. To woÅ‚anie skierowane jest do caÅ‚ego KoÅ›cioÅ‚a. I wÅ‚aÅ›nie dlatego, aby KoÅ›cióÅ‚ powszechny mógÅ‚ na nie odpowiedzieć, powstaÅ‚a myÅ›l powszechnych Kongresów, uniwersalnych, powstajÄ…cych przy wspóÅ‚pracy Konferencji Episkopatów poszczególnych krajów

 

2. Idea Kongresu zakÅ‚ada, że co trzy, cztery lata odbywajÄ… siÄ™ Kongresy Å›wiatowe, a pomiÄ™dzy nimi kontynentalne i krajowe. Chodzi o to, aby refleksja nad MiÅ‚osierdziem Bożym byÅ‚a podejmowana na różnych poziomach życia KoÅ›cioÅ‚a. W tej chwili zbliżamy siÄ™ do drugiego Å›wiatowgo Kongresu, który odbÄ™dzie siÄ™ w 2011 roku w Krakowie. Jak ocenia KsiÄ…dz to, co już udaÅ‚o siÄ™ zrobić w kontekÅ›cie krzewienia idei Kongresu i w kontekÅ›cie odpowiedzi na to woÅ‚anie, o którym KsiÄ…dz mówiÅ‚ ?

OdpowiadajÄ…c na to woÅ‚anie, dzielimy siÄ™ MiÅ‚osierdziem Bożym ze wszystkimi ludźmi. Nie tylko z chrzeÅ›cijanami, ale też z tymi, którzy nie wyznajÄ… żadnej religii, lub wyznajÄ… inne religie. NawiÄ…zuje to przecież do tego, co Pan Jezus powiedziaÅ‚ siostrze Faustynie, aby gÅ‚osiÅ‚a MiÅ‚osierdzie Boże caÅ‚emu Å›wiatu. My, poprzez Kongresy, dzielimy siÄ™ MiÅ‚osierdziem Bożym z caÅ‚ym Å›wiatem. Widać to dobrze na przykÅ‚adzie caÅ‚ego Å›wiata, gdzie odbywajÄ… siÄ™ Kongresy. PrzykÅ‚adem może być Azja, gdzie chrzeÅ›cijanie sÄ… mniejszoÅ›ciÄ…. Tam wÅ‚aÅ›nie widocznym jest przekonanie, także wÅ›ród niechrzeÅ›cijan, że postawa miÅ‚osierdzia jest przyszÅ‚oÅ›ciÄ… Å›wiata. Jest to jedyna szansa i możliwość, aby we wciąż globalizujÄ…cym siÄ™ Å›wiecie ludzie mogli wzajemnie żyć i wzrastać. MiÅ‚osierdzie jest wiÄ™c paradygmatem globalizujÄ…cego siÄ™ Å›wiata. To jest bardzo gÅ‚Ä™boka Å›wiadomość.

3.W tym kontekÅ›cie miÅ‚osierdzie może wiÄ™c być ogolnoÅ›wiatowym źródÅ‚em dobrze pojÄ™tej tolerancji i współżycia ludzi ?

Tak. Z pewnoÅ›ciÄ… tak. W Azji, Afryce i w Ameryce póÅ‚nocnej, ale przede wszystkim w poÅ‚udniowej kult do MiÅ‚osierdzia Bożego wzrasta w sposób niezykle szybki. I można zauważyć ciekawÄ… rzecz : wielu ludzi – z wieloma spotkaÅ‚em siÄ™ osobiÅ›cie – którzy odeszli od KoÅ›cioÅ‚a, wrócili z powrotem dziÄ™ki odkryciu twarzy miÅ‚osiernego Jezusa. Jest to wiÄ™c z pewnoÅ›ciÄ… fenomen i szansa, której nie wolno zaniedbywać.

4. Kult MiÅ‚osierdzia Bożego i idea, którÄ… propagujÄ… Kongresy, wpisujÄ… siÄ™ w pontyfikat Benedykta XVI, którego drogÄ™ w pewien sposób wyznaczyÅ‚y już i okreÅ›liÅ‚y encykliki „Deus caritas est”, „Spe salvi” – o miÅ‚oÅ›ci, o nadziei… W jaki sposób, wedÅ‚ug KsiÄ™dza, idea Kongresów może także wspóÅ‚ukazać i ubogacić drogÄ™ wspóÅ‚czesnego KoÅ›cioÅ‚a ?

W Krakowie, 17 sierpnia 2002 roku, Jan PaweÅ‚ II nakreÅ›liÅ‚ drogÄ™ caÅ‚emu KoÅ›cioÅ‚owi a przede wszystkim wskazaÅ‚ kierunek programów duszpasterskich parafii i diecezji caÅ‚ego Å›wiata, aby MiÅ‚osierdzie Boże staÅ‚o siÄ™ paradygmatem ewangelizacji. Kard. Barbarin wyjaÅ›nia to pojÄ™ciem reformatacji, czyli – używajÄ…c technicznej terminologii – przeinstalowania, gruntownego przeprogramowania, przewzorowania, aby deklinować MiÅ‚osierdzie Boże w różnych aspektach misji KoÅ›cioÅ‚a w taki sposób, aby staÅ‚o siÄ™ we wszystkim kluczem interpretacyjnym. NawiÄ…zuje to także do sÅ‚ów Jana PawÅ‚a II, które zawarÅ‚ we swojej encyklice o MiÅ‚osierdziu Bożym, aby KoÅ›cióÅ‚ byÅ‚ bardziej Å›wiadomy i bardziej umotywowany MiÅ‚osierdziem Bożym. To jest caÅ‚y program, także na poziomie teologicznym (tutaj może chyba też pomagać Balthazar : tylko miÅ‚ość i tylko miÅ‚osierdzie sÄ… wiarygodne).

5. Tutaj chciaÅ‚bym dotknąć pewnej sprawy. O siostrze Faustynie Pan Jezus powiedziaÅ‚, że jest sekretarkÄ…. Oznacza to, że ona nie jest najważniejsza, ale że za jej poÅ›rednictwem otrzymujemy coÅ› ważnego. Ona nie jest w centrum, ona jedynie coÅ› przynosi i coÅ› ukazuje. CzÄ™sto istnieje w kontekÅ›cie MiÅ‚osierdzia Bożego i Å›w. Faustyny pewnego rodzaju „zderzenie” Å›rodowisk teologicznych, intelektualnych z – nie chcÄ™ powiedzieć – Å›rodowiskami ludowej pobożnoÅ›ci. SÅ‚yszaÅ‚em opiniÄ™, że Pan Bóg lubi prowokować (w Betlejem narodziÅ‚ siÄ™ nagi, czym wprawiÅ‚ w zakÅ‚opotanie), że obraz miÅ‚osiernego Jezusa, który nie jest żadnym artystycznym arcydzieÅ‚em, jest takim „pukaniem” Pana Boga i też dla wielu być może także prowokacjÄ……

 

Zgadzam siÄ™. Z pewnosciÄ… MiÅ‚osierdzie Boże można przekazywać różnymi drogami. PierwszÄ…, najistotniejszÄ… drogÄ… jest oczywiÅ›cie Ewangelia. Mimo wszystko widać na caÅ‚ym Å›wiecie, że ten prowokujÄ…cy obraz jest wybrany przez wielu ludzi na wsypach, w Oceanii, Azji… Biskupi w Oceanii i w Azji powiedzieli mi, że majÄ… wielkie problemy z przedstawieniem i ukazaniem jedynego poÅ›rednictwa Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela Å›wiata w kontekÅ›cie tamtejszych religii, gdzie jest wiele bóstw i poÅ›redników i gdzie wydaje siÄ™ wrÄ™cz niemożliwe, aby jeden czÅ‚owiek byÅ‚ poÅ›rednikiem zbawienia dla caÅ‚ego Å›wiata. Trudno uzasadnić tÄ™ teologicznÄ… prawdÄ™ w kontekÅ›cie filozofii Oceanii i Azji. Ale jednoczeÅ›nie mówili mi, co jest bardzo ciekawe, że ludzi wybierajÄ… miÅ‚osiernego Chrystusa. To nie jest prosta dewocja. To dotyka istoty – On jest Zbawicielem, On jest Panem. Nawet i muzuÅ‚manie, o których sÅ‚yszaÅ‚em w Indonezji i w innych krajach, nawracajÄ… siÄ™ ku Chrystusowi poprzez tÄ™ prowokacjÄ™.

6. Może też to wspóÅ‚grać ze sÅ‚owami Chrystusa, że przyszedÅ‚ rzucić na ziemiÄ™ ogieÅ„ i ze sÅ‚owami w „Dzienniczku” siostry Faustyny o iskrze, która ma przygotować Å›wiat. OgieÅ„ przecież pÅ‚onie od doÅ‚u, od tych niższych warstw ku tym wyższym. Być może ta prowokacja jest też w tym, że „zakryÅ‚eÅ› te rzeczy przed mÄ…drymi, a objawiÅ‚eÅ› je prostaczkom” ?…

KardynaÅ‚ Schonborn mówiÅ‚, że kiedy byÅ‚ profesorem na uniwersytecie we Freiburgu, sÅ‚yszÄ…c o kulcie MiÅ‚osierdzia Bożego i siostrze Faustynie, miaÅ‚ zastrzeżenia. PisaÅ‚ też swoje magisterium na temat ikony Chrystusa wedÅ‚ug wschodnich kryteriów. MówiÅ‚, że patrzÄ…c na obraz Chrystusa powstaÅ‚y na podstawie objawieÅ„ siostry Faustyny, widać, że nie ma on nic wspólnego z tymi wschodnimi kryteriami. JednoczeÅ›nie jednak przyznaÅ‚, że patrzÄ…c na to, co dzieje siÄ™ na caÅ‚ym Å›wiecie, na tych prostych i pokorych ludzi, których Chrystus wybiera, zdaÅ‚ sobie sprawÄ™, że MiÅ‚osierdzie Boże rozdaje siÄ™ za pomocÄ… prostych i ubogich Å›rodków. To należy do istoty MiÅ‚osierdzia Bożego. Nie udziela siÄ™ poprzez arcydzieÅ‚a, bo to jest miÅ‚ość i miseria, i nÄ™dza. To jest miÅ‚osierdzie.

7. CzÄ™sto mówi siÄ™ o tym, że wspóÅ‚czesny, ztechnicyzowany Å›wiat, potrzebuje przypomnieć sobie twarz miÅ‚oÅ›ci. KsiÄ…dz jako Å›wiatowy koordynator Kongresów wiele podróżuje, spotyka siÄ™ z ludźmi. Ma KsiÄ…dz jakieÅ› wspomnienia z tych spotkaÅ„ i podróży, które ukazujÄ…, jak orÄ™dzie MiÅ‚osierdzia wpÅ‚ywa na ludzi i pomaga im znaleźć drogÄ™ do Boga ?

Sponatanicznie, przychodzi mi teraz na myÅ›l jedna ze wspólnot, która żyje w Brazylii na favelach. NazywajÄ… siÄ™ Allianca de Misericordia. SÄ… to ludzie, którzy żyjÄ… miÅ‚osierdziem. WidziaÅ‚em wÅ›ród nich wielu mÅ‚odych ludzi, majÄ…cych przyszÅ‚ość w miÄ™dzynarodowych firmach, którzy to wszystko opuÅ›cili, aby żyć z ubogimi, Å›wiadczÄ…c o MiÅ‚osierdziu Bożym swojÄ… twarzÄ…. TwarzÄ… w twarz. Tu, myÅ›lÄ™, także należy dostrzegać ideÄ™ obrazu MiÅ‚osierdzia Bożego – spotkać siÄ™ z Chrystusem twarzÄ… w twarz. Poprzez takie spotkanie rodzi siÄ™ nawrócenie. Ubodzy odnajdujÄ… swojÄ… godność za poÅ›rednictwem twarzy, w których przejrzyÅ›cie widać twarz Jezusa. Jest to wiÄ™c humanizacja Å›wiata. PodkreÅ›laÅ‚ to już Jan PaweÅ‚ II, który mówiÅ‚, że MiÅ‚osierdzie Boże wnosi czÅ‚owieczeÅ„stwo do ztechnicyzowanego Å›wiata.

8. Na wiosnÄ™ 2011 roku, na póÅ‚ roku przed drugim Å›wiatowym Kongresem MiÅ‚osierdzia Bożego, zaplanowany jest Kongres w Czechach, który w zaÅ‚ożeniu ma być zaproszeniem wszystkich do wspólnej refleksji nad MiÅ‚osierdziem Bożym. Jak by KsiÄ…dz zachÄ™ciÅ‚ do podjÄ™cia takiej refleksji ?

Ważnym by byÅ‚o, aby wokóÅ‚ koordynatora, oficjalnie nominowanego przez czeski Episkopat, powstaÅ‚a grupa, w której by byli obecni różni chrzeÅ›cijanie. To ubogaca. MiÅ‚osierdzie Boże ma moc jednoczyć, jest życiem KoÅ›cioÅ‚a. We Francji na przykÅ‚ad, kard. Barbarin zrozumiaÅ‚ w stosunku do muzuÅ‚manów, że MiÅ‚osierdzie Boże, może być szansÄ… i ono rzeczywiÅ›cie otworzyÅ‚o nowÄ… przestrzeÅ„ dialogu. StworzyÅ‚o nowÄ…, wspólnÄ… pÅ‚aszczyznÄ™ porozumienia, jak gdyby otworzyÅ‚o nowÄ…, wspólnÄ… drogÄ™. Nie tylko zresztÄ… z muzuÅ‚manami, bo także w naszym Å›rodowisku, chrzeÅ›cijan, MiÅ‚osierdzie Å‚Ä…czy, wytwarza przedziwnÄ… pÅ‚aszczyznÄ™ Å‚Ä…czÄ…cÄ… wysiÅ‚ki przeróżnych ludzi, duchownych i Å›wieckich. W ich oddaniu, ofiarnoÅ›ci, przekonaniach widać Å›lady MiÅ‚osierdzia Bożego.

Dziękuję Księdzu za rozmowę.

Ks. Wojciech Zubkowicz SAC

wz chez pallotini.cz

00420 603 809 888