Wrzesień ’07

24 Września : W siedzibie Wikariatu Rzymiskiego, odbyło się spotkanie Komitatu Wykonawczego. Obecni na zebraniu Kardynałowie, kard. Schönborn e Ruini, z ks. Parmeggiani, podjęli ważne aspekty. Przewodniczył zebraniu J. E. Card. Schönborn na którym byli obecni członkowie Komitetu Wykonawczego. Kardynał przpomniał, że ten Kongres ma na celu zebranie ważego dziedzictwa Jana Pawła II, które powinno być podejmowane i rozwijane. Wyraził ponadto zaskoczenie jak wieką uwagą cieszy się w świecie temat Bożego Miłosierdzia. Podczas zebrania zworócono uwagę na to, że Kongres jest otwarty dla wszystkich. Wywanie Kongresu to podjecie z jednej strony delegacje oficjalne danych krajów a z drugiej licznych wiernych. Należy zatem zwrocić uwagę na trzy aspekty :

  1. Aspetk pielgrzmowania a Kongresu są odmienne ale nie rozbieżne
  2. Aspetk eklosiologiczny Kongresu : Kongres nie będzie brał pod uwagę tylko przesłania skierowanego do św. Faustyny. Istnieją bowiem od wieków realia Kościoła, które interesują się Bożym Miłosierdziem, przez Ewangelię objawionym. Dlatego, to przesłanie powinno dotyczyć całego Kościoła powszechnego.
  3. Relacja pomiędzy Kongreseme a Ewangelizacją : ten ważny element powinien być brany pod uwagę rownież w przypadku Kongresów kontynentalnych i krajowych.

26 – 28 Września : W Ars miało miejsce tr e zecie zebranie Komitetu Europejskiego przy udziale J.E. Card. Barbarin, J .E. Mons. Bagnard, biskupa Belley-Ars oraz nowych członków z Iralndii, Anglii i Bliskego Wschodu. Organizacja Komitetu Litwy zainspiraowała wszystkich delegatów. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim Ewangelizacji podczas Kongresu w porze popołudniowej. Ponadto podczas zebrania podjęto temat środków komunikacji, zaproszenia do udziału środowisko studenckie.

W odpowidzi na list Kard. Schönborna, skierowany do Konferencji Episkopatu różnych krajów, powstają komitety krajowe pod przewodnictwem biskupa. Mają one na celu przgotowanie do Kongresu parafii i wspólnot. Komitety te zadbają rownież o organizację podróży i pobytu w Rzymie podczas Kongresu. Nowe kraje, tak jak India i Brazylia, deklarują swój udział w Kongresie. Od 13 do 17 września ma miejsce spotkanie Komitetu Ameryki Łacińskiej w którym wezmą udział nowi członkowie i oficjalni przedstawiciele tych krajów. Strona internetowa wzbogaca się dzięki uczestnictwu wszystkich kontynentów. Organizatorzy Kongresu żywią przekonanie, że Kongres będzie wielkim wydarzeniem : Miłosierdzie Boże to światło dla ludzi Trzeciego Tysiąclecia (por. Jan Pawel II, 30 kwietnia 2000).