WrzesieÅ„ ’07

24 WrzeÅ›nia : W siedzibie Wikariatu Rzymiskiego, odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie Komitatu Wykonawczego. Obecni na zebraniu KardynaÅ‚owie, kard. Schönborn e Ruini, z ks. Parmeggiani, podjÄ™li ważne aspekty. PrzewodniczyÅ‚ zebraniu J. E. Card. Schönborn na którym byli obecni czÅ‚onkowie Komitetu Wykonawczego. KardynaÅ‚ przpomniaÅ‚, że ten Kongres ma na celu zebranie ważego dziedzictwa Jana PawÅ‚a II, które powinno być podejmowane i rozwijane. WyraziÅ‚ ponadto zaskoczenie jak wiekÄ… uwagÄ… cieszy siÄ™ w Å›wiecie temat Bożego MiÅ‚osierdzia. Podczas zebrania zworócono uwagÄ™ na to, że Kongres jest otwarty dla wszystkich. Wywanie Kongresu to podjecie z jednej strony delegacje oficjalne danych krajów a z drugiej licznych wiernych. Należy zatem zwrocić uwagÄ™ na trzy aspekty :

  1. Aspetk pielgrzmowania a Kongresu są odmienne ale nie rozbieżne
  2. Aspetk eklosiologiczny Kongresu : Kongres nie bÄ™dzie braÅ‚ pod uwagÄ™ tylko przesÅ‚ania skierowanego do Å›w. Faustyny. IstniejÄ… bowiem od wieków realia KoÅ›cioÅ‚a, które interesujÄ… siÄ™ Bożym MiÅ‚osierdziem, przez EwangeliÄ™ objawionym. Dlatego, to przesÅ‚anie powinno dotyczyć caÅ‚ego KoÅ›cioÅ‚a powszechnego.
  3. Relacja pomiÄ™dzy Kongreseme a EwangelizacjÄ… : ten ważny element powinien być brany pod uwagÄ™ rownież w przypadku Kongresów kontynentalnych i krajowych.

26 – 28 WrzeÅ›nia : W Ars miaÅ‚o miejsce tr e zecie zebranie Komitetu Europejskiego przy udziale J.E. Card. Barbarin, J .E. Mons. Bagnard, biskupa Belley-Ars oraz nowych czÅ‚onków z Iralndii, Anglii i Bliskego Wschodu. Organizacja Komitetu Litwy zainspiraowaÅ‚a wszystkich delegatów. Dyskusja dotyczyÅ‚a przede wszystkim Ewangelizacji podczas Kongresu w porze popoÅ‚udniowej. Ponadto podczas zebrania podjÄ™to temat Å›rodków komunikacji, zaproszenia do udziaÅ‚u Å›rodowisko studenckie.

W odpowidzi na list Kard. Schönborna, skierowany do Konferencji Episkopatu różnych krajów, powstajÄ… komitety krajowe pod przewodnictwem biskupa. MajÄ… one na celu przgotowanie do Kongresu parafii i wspólnot. Komitety te zadbajÄ… rownież o organizacjÄ™ podróży i pobytu w Rzymie podczas Kongresu. Nowe kraje, tak jak India i Brazylia, deklarujÄ… swój udziaÅ‚ w Kongresie. Od 13 do 17 wrzeÅ›nia ma miejsce spotkanie Komitetu Ameryki Å aciÅ„skiej w którym wezmÄ… udziaÅ‚ nowi czÅ‚onkowie i oficjalni przedstawiciele tych krajów. Strona internetowa wzbogaca siÄ™ dziÄ™ki uczestnictwu wszystkich kontynentów. Organizatorzy Kongresu żywiÄ… przekonanie, że Kongres bÄ™dzie wielkim wydarzeniem : MiÅ‚osierdzie Boże to Å›wiatÅ‚o dla ludzi Trzeciego TysiÄ…clecia (por. Jan Pawel II, 30 kwietnia 2000).