SpoluÃºÄ asÅ¥

Medzi tými, ktorí sú už na palube, sú :
Kardinál Schönborn, kardinál Dziwisz, kardinál Ruini, kardinál O´Malley, kardinál Barbarin, arcibiskup Cuquejo (Asuncion), arcibiskup Kondrudiewicz ( Moskva), a veľký poÄ et biskupov z celého sveta.
Môžete tam byÅ¥ tiež !
K úÄ asti na tejto veľkej udalosti sú pozvaní delegáti z každej farnosti, diecézy, hnutia Ä i nového spoloÄ enstva, ako aj ľudia so záujmom o Åˆu. K aktívnej úÄ asti pozývame koordinátorov farností, katechétov, evanjelizátorov, kňazov a rehoľníkov a najmä seminaristov a mladých ľudí.
Kongres vám pomôže :
· zvnútorniÅ¥ posolstvo Božieho milosrdenstva osobným spôsobom
· prehĺbiÅ¥ teologické chápanie Božieho milosrdenstva
· obnoviÅ¥ si vzÅ¥ah s milosrdným Otcom
· inšpirovaÅ¥ sa novou motiváciou k tomu, aby ste rozpovedali svetu o Jeho milosrdenstve
· znovu zameraÅ¥ svoje poslanie na Mystérium milosrdenstva
· prehodnotiÅ¥ svoj pastorálny prístup vo svetle Božieho milosrdenstva 
Svetové – národné – diecézne kongresy
Oficiálni diecézni delegáti na Svetovom Apoštolskom Kongrese Milosrdenstva v Ríme budú maÅ¥ poslanie zorganizovaÅ¥ národné kongresy vo svojich vlastiach, aby sa podelili o posolstvo nádeje s Ä alšími národnými delegátmi. Títo národní delegáti budú maÅ¥ potom poslanie odovzdaÅ¥ Ä alej toto posolstvo organizovaním miestnych kongresov vo svojej diecéze v nasledujúcom roku. Z diecéznych kongresov môže posolstvo nádeje plynúÅ¥ do miest a farností… a potom o pár rokov, sa stretneme opäÅ¥ na Ä alšom Svetovom Apoštolskom Kongrese o Milosrdenstve, ak Boh dá !
Sponzori
Knights of Columbus ( New Haven, USA)
Pozvánka k sponzorstvu

Documents à télécharger