Spoluúčasť

Medzi tými, ktorí sú už na palube, sú :
Kardinál Schönborn, kardinál Dziwisz, kardinál Ruini, kardinál O´Malley, kardinál Barbarin, arcibiskup Cuquejo (Asuncion), arcibiskup Kondrudiewicz ( Moskva), a veľký počet biskupov z celého sveta.
Môžete tam byť tiež !
K účasti na tejto veľkej udalosti sú pozvaní delegáti z každej farnosti, diecézy, hnutia či nového spoločenstva, ako aj ľudia so záujmom o ňu. K aktívnej účasti pozývame koordinátorov farností, katechétov, evanjelizátorov, kňazov a rehoľníkov a najmä seminaristov a mladých ľudí.
Kongres vám pomôže :
· zvnútorniť posolstvo Božieho milosrdenstva osobným spôsobom
· prehĺbiť teologické chápanie Božieho milosrdenstva
· obnoviť si vzťah s milosrdným Otcom
· inšpirovať sa novou motiváciou k tomu, aby ste rozpovedali svetu o Jeho milosrdenstve
· znovu zamerať svoje poslanie na Mystérium milosrdenstva
· prehodnotiť svoj pastorálny prístup vo svetle Božieho milosrdenstva 
Svetové – národné – diecézne kongresy
Oficiálni diecézni delegáti na Svetovom Apoštolskom Kongrese Milosrdenstva v Ríme budú mať poslanie zorganizovať národné kongresy vo svojich vlastiach, aby sa podelili o posolstvo nádeje s ďalšími národnými delegátmi. Títo národní delegáti budú mať potom poslanie odovzdať ďalej toto posolstvo organizovaním miestnych kongresov vo svojej diecéze v nasledujúcom roku. Z diecéznych kongresov môže posolstvo nádeje plynúť do miest a farností… a potom o pár rokov, sa stretneme opäť na ďalšom Svetovom Apoštolskom Kongrese o Milosrdenstve, ak Boh dá !
Sponzori
Knights of Columbus ( New Haven, USA)
Pozvánka k sponzorstvu

Documents à télécharger