SVETOVà KONGRES BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Iskra pre novú Civilizáciu Lásky
2. - 6. Apríla, Rím 2008

PreÄ o tento Kongres ?

Božie milosrdenstvo je základ nášho poznania o Vzkriesenom Kristovi. Vzkriesený Kristus je milosrdný. V jeho zjaveniach uÄ eníkom po vzkriesení, Kristus ukazuje hĺbku jeho milosrdenstva skrz jeho trpezlivosÅ¥, jeho uÄ enie, jeho lásku k Ä¾uÄ om takým akí sú. Toto nie je uÄ enie, to Vzkriesený Kristus hovorí každému z nás : „Ja som Kráľ milosrdenstva.“ (Den. 378) Milosrdenstvo je Ježiš samotný ! A cirkev je pozvaná prežiÅ¥ a dosvedÄ ovaÅ¥ túto oslávenú skutoÄ nosÅ¥.

Božie milosrdenstvo má silu zmeniÅ¥ svet. To je Revolúcia Lásky schopná vytrhnúÅ¥ zlo a zasiaÅ¥ namiesto neho dobro. Pápež Benedikt XVI. vysvetľuje „To Božie Milosrdenstvo sa stalo telom v Ježišovi, ktoré samotné dokáže obnoviÅ¥ rovnováhu sveta, zaÄ ínajúc s malým a rozhodujúcim „svetom“, ktorým je ľudské srdce."

Prvý Svetový Kongres Milosrdenstva !

Prvý Svetový Apoštolský Kongres Milosrdenstva sa uskutoÄ ní v Ríme od 2. do 6. apríla 2008 presne 3 roky od úmrtia Jána Pavla II. v podveÄ er Sviatku Božieho Milosrdenstva. Benedikt XVI. nám o rok neskôr pripomína, že : „Mystérium Božej milosrdnej lásky bolo jadrom pontifikátu môjho cteného predchodcu."

Po tomto kongrese : Kontinentálne Kongresy (2009), Národné Kongresy (2010), Diecézne Kongresy (2011), Svetový Kongres (2012).

Documents à télécharger