Prezentacja

Boże Miłosierdzie jest zasadmocznie w pojmowaniu Jezusa Chrystusa.

Jezus Chrystus Zmartwychwstały to Miłosierny. Ukazjąc się uczniom po zmartychwstaniu, Jezus Chrystus objawia im głębie swojego miłosierdzia, która wyraża się przez cierpliwość, podejście i miłość do ludzi. Zmartwychwały zwarca się do każdego z nas : „Oto kim jestem. Również ty możesz mnie naśladować”. Sam Jezus Chrystus jest Miłosierdziem ! Kościół jest wezwany aby naśladować go i głosić tą tajemnicę zbawienia.


Boże Miłosierdzie zdolne przemienić świat.

To rewolucja miłości dolna wykorzenić zło i zasiać dobro. Papież Benedykt XVI wyjaśnia : „Tylko miłosierdzie boże wcielone w Jezusie Chrystusie może wpłynąć na równowagę pomiędzy dobrem a złem, począwszy od małego „świata”, którym jest ludzkie serce” (Anioł Pański, 23 lutego 2007)


Pierwszy Światowy Kogres Apostolski o Miłosierdziu

Pierwszy Światowy Kogres Apostolski o Miłosierdziu będzie miał miejsce w Rzymie od 2 do 6 kwietnia 2008 r., dokładnie trzy lata od śmierci Jana Pawła II, która nastąpiła w wigilę Świeta Bożego Miłosierdzia 2005 r. Rok później, Papież Benedykt XVI przypomniał nam : „Tajemnica miłości miłosiernej Boga tkwiła w centrum pontyfikatu mojego czcigodnego poprzednika”.


Według nauki Jana Pawła II

Oto niektóre napomnienia Jana Pawła II skłańające Kościoł Uniwersalny do głębeszej świadomości w stosunku do tajemnicy miłosierdzia Bożego w wypełnianiu jego misji.

„Nastąpiły czasy w których przesłanie Miłosirdzia Bożego powinno wypełniać ludzkie serca nadzieją i stać się iskrą nowej cywilizacji, cywilizacji miłości.”

„Nie istnieje inne źródło nadziei dla człowieka poza Miłosierdziem Bożym.”

„Miłosierdzie Boże jest ostateczną barierą przeciw złu.”

„Boże Miłosierdzie jest światłem, które powinno przyświecać ludziom trzeciego tysiąclecia.”

Przesłanie nadziei :

dla świata

“Co przyniosą nam nadchodzące lata ? Jaka będzie przyszłość człowieka na ziemi ? Nie jest nam dane to wiedzieć. Jest jednak pewne, że obok kolejnych sukcesów nie zabraknie niestety także doświadczeń bolesnych. Ale światło Bożego Miłosierdzia (…) będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu.” (Homilia,3, Jan Paweł II, Kanonizacja s. Faustyny Kowalskie, Ryzm 30/04/2000)


dla Kościoła

“Pragnę dziś przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka. (..) Nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która polega na autentycznym składaniu daru z siebie. Tej miłości można nauczyć się jedynie wnikając w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się w Niego, jednocząc się z Jego ojcowskim Sercem, stajemy się zdolni patrzeć na braci nowymi oczyma, w postawie bezinteresowności i solidarności, hojności i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie miłosierdzie !(Homilia,5, Jan Paweł II, Kanonizacja s. Faustyny Kowalskie, Ryzm 30/04/2000)


dla cierpiących

“To krzepiące orędzie jest skierowane przede wszystkim do człowieka, który udręczony jakimś szczególnie bolesnym doświadczeniem albo przygnieciony ciężarem popełnionych grzechów utracił wszelką nadzieję w życiu i skłonny jest ulec pokusie rozpaczy. Takiemu człowiekowi ukazuje się łagodne oblicze Chrystusa, a promienie wychodzące z Jego Serca padają na niego, oświecają go i rozpalają, wskazują drogę i napełniają nadzieją.” (Homilia,7, Jan Paweł II, Kanonizacja s. Faustyny Kowalskie, Ryzm 30/04/2000)

dla wszstkich wyznań chrześcijańskich

Kościół współczesny ma głęboką świadomość tego, że tylko w oparciu o miłosierdzie Boga samego będzie mógł spełnić te zadania, które wynikają z nauki Soboru Watykańskiego II, a nade wszystko zadania ekumeniczne mające na celu zjednoczenie wszystkich wyznawców, Chrystusa. (Dives in Misericordia, 13)

dla wszystich religii

“Wszyscy bardzo potrzebujemy wzajemnego miłosierdzia. Było by mniej spustoszenia w świecie gdybyśmy umieli rozpoznać wspólne powołanie tych, którzy pomnażają zdroje miłosierdzia. Nie możemy wątpić w to powolanie jeśli powzalimy Miłosiernemu by wzywał nas wszystkich razem do tego samego stołu, stołu grzeszników ?” (O. Christian de Chergé, Przeor w Thiberine, Algeria (zamnordowany przez terrorystów ze swoimi mnichami w 1996 r.)