Horizonty - december 2007

Drahí priatelia,

 

Prinášam vám niekoľko myšlienok kardinála Schönborna, ktoré adresoval kardinálom Patronátneho výboru dňa 22. novembra v sále tajných archívov vo Vatikáne :

 „Príhovory Jána Pavla II. v Krakove z roku 2002 môžeme považovaÅ¥ za testament. Tu nám poľský pápež povedal, aby sme naliehavo dali všetkým ľuÄ om poznaÅ¥ Božie Milosrdenstvo.

 Pán dal zreteľnú odpoveÄ na túto výzvu. Povolal si k sebe Jána Pavla II. v Nedeľu Božieho Milosrdenstva v roku 2005.

Bolo to ako podpis, peÄ aÅ¥.

 Na medzinárodné stretnutie v Lagiewnikach v roku 2005, prišlo 150 kňazov z celého sveta. A my sme si položili otázku : ako daÅ¥ odpoveÄ na túto univerzálnu výzvu ? Ako pokraÄ ovaÅ¥ ?

 Dozrela myšlienka Svetového kongresu. Bola prijatá medzinárodným spôsobom na všetkých úrovniach, vyvolajúc veľký všeobecný, teologický a duchovný záujem.“

 Takto Svetový Kongres v Ríme a potom miestne po sebe nasledujúce kongresy sú univerzálnou cirkevnou odpoveÄ ou na výzvu Jána Pavla II. z Krakova (v perspektíve Deus est charitas – Boh je láska). Celá cirkev je povolaná spracovaÅ¥ pastoraÄ né programy s témou Milosrdenstva.

 SkutoÄ ne, medzinárodné a národné výbory nachádzajúce sa takmer všade vo svete popri koordinátoroch, ktorí sú Ä asto vybraní priamo biskupskými konferenciami, sú povolané upovedomiÅ¥ o tejto výzve a tomto pozvaní všetkých, v celej existujúcej cirkvi, robiac všetko pre všetkých. Preto koordinátori, ovplyvnení prejavom kardinála Rylka, musia garantovaÅ¥ všeobecnú „univerzálnosÅ¥“.

 Takto, duch chudoby svätej Faustíny nás musí všetkých inšpirovaÅ¥ : staÅ¥ sa služobníkmi plánu, ktorý nás presahuje.

 ÄŒasto sa koordinátori nachádzajú v osobitnej cirkevnej realite : sú rehoľníci, patria do združenia, do hnutia… Aké bohatstvo !… Vedia predsa daÅ¥ dôležitosÅ¥ každej naliehavej prosbe a obohatiÅ¥ všetkých : farnosti, diecézne služby, inštitúcie zasväteného života, nové komunity, združenia… Nikto nemá prevahu, ale všetci sú pozvaní k spolupráci, pretože Milosrdenstvo je poklad celej cirkvi.

 Samozrejme, nikto, ani žiadna skupina si nemôže vyžadovaÅ¥, aby mala exkluzivitu. KoordinaÄ né výbory majú univerzálne srdce. Nikto zo svojej pozície by nemal profitovaÅ¥ pre to, aby Å¥ažil v prospech svojej skupiny. Milosrdenstvo je vierohodné do tej miery, že si ho nikto nemôže prisvojiÅ¥. Aké nádherné svedectvo Milosrdenstva vo favelách Sao Paola ! Koľké zázraky u chudobných detí v Bangalore ! Aké pouÄ enie pre nás zo strany farských skupín v Manile, žijúcich vo veľmi chudobných štvrtiach ! Milosrdenstvo je živé, preukazuje sa malým a chudobným, obnovuje dôstojnosÅ¥ našich bratov v Ä¾udskosti, zabezpeÄ uje nový typ jednoty, dynamizuje misiu.

 Cieľom Kongresu je dostaÅ¥ a rozdeliÅ¥ Boží dar všetkým, nadchnúÅ¥ sa skúsenosÅ¥ami Milosrdenstva, ktoré prežili iní a ponúknuÅ¥ všetkým byÅ¥ svedkami.

Nejde o to, aby sme založili federáciu skupín, ktorá by vylúÄ ila iné skupiny. Milosrdenstvo patrí všetkým. Chceme si to viac uvedomiÅ¥ !… Želáme si byÅ¥ viac ním motivovaní vo všetkých našich aktivitách, vo všetkých našich plánoch !…

 Tento Kongres bude skutoÄ ne sviatkom Cirkvi, darom bezpodmieneÄ nosti Božej lásky, jeho záväzkom pre Ä¾udstvo ; bude kvasom jednoty a dynamiky pre misiu, obohatením lásky a služby. Rozumieme slovám kardinála Stanislava Dziwisza ( Krakovského arcibiskupa) : tento Kongres, to bol sen Jána Pavla II !…

 

Nech Pán teda príde do nášho života so svojou hojnosÅ¥ou : Milosrdenstvom.

 

Radostné Vianoce vám všetkým na všetkých kontinentoch !

 

P. Patrice Chocholski

koordinátor