Horizonty - december 2007

Drahí priatelia,

 

Prinášam vám niekoľko myšlienok kardinála Schönborna, ktoré adresoval kardinálom Patronátneho výboru dňa 22. novembra v sále tajných archívov vo Vatikáne :

 „Príhovory Jána Pavla II. v Krakove z roku 2002 môžeme považovať za testament. Tu nám poľský pápež povedal, aby sme naliehavo dali všetkým ľuďom poznať Božie Milosrdenstvo.

 Pán dal zreteľnú odpoveď na túto výzvu. Povolal si k sebe Jána Pavla II. v Nedeľu Božieho Milosrdenstva v roku 2005.

Bolo to ako podpis, pečať.

 Na medzinárodné stretnutie v Lagiewnikach v roku 2005, prišlo 150 kňazov z celého sveta. A my sme si položili otázku : ako dať odpoveď na túto univerzálnu výzvu ? Ako pokračovať ?

 Dozrela myšlienka Svetového kongresu. Bola prijatá medzinárodným spôsobom na všetkých úrovniach, vyvolajúc veľký všeobecný, teologický a duchovný záujem.“

 Takto Svetový Kongres v Ríme a potom miestne po sebe nasledujúce kongresy sú univerzálnou cirkevnou odpoveďou na výzvu Jána Pavla II. z Krakova (v perspektíve Deus est charitas – Boh je láska). Celá cirkev je povolaná spracovať pastoračné programy s témou Milosrdenstva.

 Skutočne, medzinárodné a národné výbory nachádzajúce sa takmer všade vo svete popri koordinátoroch, ktorí sú často vybraní priamo biskupskými konferenciami, sú povolané upovedomiť o tejto výzve a tomto pozvaní všetkých, v celej existujúcej cirkvi, robiac všetko pre všetkých. Preto koordinátori, ovplyvnení prejavom kardinála Rylka, musia garantovať všeobecnú „univerzálnosť“.

 Takto, duch chudoby svätej Faustíny nás musí všetkých inšpirovať : stať sa služobníkmi plánu, ktorý nás presahuje.

 Často sa koordinátori nachádzajú v osobitnej cirkevnej realite : sú rehoľníci, patria do združenia, do hnutia… Aké bohatstvo !… Vedia predsa dať dôležitosť každej naliehavej prosbe a obohatiť všetkých : farnosti, diecézne služby, inštitúcie zasväteného života, nové komunity, združenia… Nikto nemá prevahu, ale všetci sú pozvaní k spolupráci, pretože Milosrdenstvo je poklad celej cirkvi.

 Samozrejme, nikto, ani žiadna skupina si nemôže vyžadovať, aby mala exkluzivitu. Koordinačné výbory majú univerzálne srdce. Nikto zo svojej pozície by nemal profitovať pre to, aby ťažil v prospech svojej skupiny. Milosrdenstvo je vierohodné do tej miery, že si ho nikto nemôže prisvojiť. Aké nádherné svedectvo Milosrdenstva vo favelách Sao Paola ! Koľké zázraky u chudobných detí v Bangalore ! Aké poučenie pre nás zo strany farských skupín v Manile, žijúcich vo veľmi chudobných štvrtiach ! Milosrdenstvo je živé, preukazuje sa malým a chudobným, obnovuje dôstojnosť našich bratov v ľudskosti, zabezpečuje nový typ jednoty, dynamizuje misiu.

 Cieľom Kongresu je dostať a rozdeliť Boží dar všetkým, nadchnúť sa skúsenosťami Milosrdenstva, ktoré prežili iní a ponúknuť všetkým byť svedkami.

Nejde o to, aby sme založili federáciu skupín, ktorá by vylúčila iné skupiny. Milosrdenstvo patrí všetkým. Chceme si to viac uvedomiť !… Želáme si byť viac ním motivovaní vo všetkých našich aktivitách, vo všetkých našich plánoch !…

 Tento Kongres bude skutočne sviatkom Cirkvi, darom bezpodmienečnosti Božej lásky, jeho záväzkom pre ľudstvo ; bude kvasom jednoty a dynamiky pre misiu, obohatením lásky a služby. Rozumieme slovám kardinála Stanislava Dziwisza ( Krakovského arcibiskupa) : tento Kongres, to bol sen Jána Pavla II !…

 

Nech Pán teda príde do nášho života so svojou hojnosťou : Milosrdenstvom.

 

Radostné Vianoce vám všetkým na všetkých kontinentoch !

 

P. Patrice Chocholski

koordinátor