Horizonty – Február ’08

„Pôstne obdobie je osobitne vhodným Ä asom na vnútorné putovanie k tomu, ktorý je prameňom milosrdenstva. Je to putovanie, poÄ as ktorého nás on sám sprevádza na ceste cez púšÅ¥ našej biedy a dáva nám silu na ceste k hlbokej veľkonoÄ nej radosti. Boh sa o nás stará a posilňuje nás aj v „tmavej doline“ – o ktorej hovorí žalmista (Ž 23, 4) –, keÄ nám pokušiteľ našepkáva, aby sme odhodili odvahu alebo sa klamne spoliehali na dielo našich rúk. Áno, i dnes Pán poÄ uje volanie zástupov, ktoré sú hladné po radosti, pokoji a láske. Cítia sa opustené, ako v každej epoche. Avšak Boh nedovolí, aby temnota hrôzy neobmedzene vládla uprostred zúfalej biedy, opustenosti, násilia a hladu, ktoré bez rozdielu postihujú starých, dospelých i deti. Ako napísal môj milovaný predchodca Ján Pavol II., v skutoÄ nosti jestvuje „Božia miera vymedzená zlu“ a najmä je tu jeho milosrdenstvo.“ (PamäÅ¥ a identita, s. 19 a nasl.). (Posolstvo Jeho svätosti Benedikta XVI. na Pôstne obdobie v r. 2006).
31. januára ( poÄ as tlaÄ ovej konferencie) nám kardinál Schönborn ponúkol nádherné horizonty.
Nájdete to v troch dôležitých dokumentoch v talianÄ ine :
V texte, ktorý kardinál odovzdal tlaÄ i, v Ä lánkoch v Osservatore Romano a v Avvenire ( v najrozšírenejšom talianskom katolíckom denníku).
Želám Vám dobrú prípravu, milí priatelia. Teším sa na skoré stretnutie v Ríme.
Fr. Patrice Chocholski
koordinátor

Documents à télécharger