História

V júli 2005, sa konalo medzinárodne stretnutie kňazov a pastoraÄ ných skupín vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Lagiewnikach v Krakove, v Poľsku na tému : „Milosrdenstvo - JedineÄ ná nádej pre svet."
Na stretnutí sme mali možnosÅ¥ vypoÄ uÅ¥ si kardinála Christopha Schönborna, kardinála Philippa Barbarina, Mons. Alberta z Monléonu a otca Patrica Chocholského. Na stretnutí sa zúÄ astnilo okolo 300 ľudí z rôznych kontinentov. Na záver stretnutia bola kardinálom a úÄ astníkom prezentovaná myšlienka Svetového kongresu o milosrdenstve. ZúÄ astnení prijali túto výzvu veľmi pozitívne.
Vo februári 2006 bol projekt prezentovaný kardinálom Schönbornom jeho svätosti - pápežovi Benediktovi XVI. a získal si jeho povzbudenie a požehnanie.
… vývoj organizácie KONGRESU v priebehu rokov :
Júl 2007 : „Dobré správy !“
Už je pripravená organizaÄ ná skupina. Štruktúra a informácie sú postupne publikované na stránke (v pdf v rubrike „Organizácia - Výkonná Rada“). Rôzne skupiny z celého sveta sa pripravujú na kongres v Ríme. Odborníci ponúkajú svoje služby ako „dobrovoľníci“ v službe pre sekretariát, medzinárodnú logistiku a financie. Všetko pokraÄ uje dobre ! VÄ aka kardinálovi Kamilovi Riunimu a Mons. Mauro Parmiggiani (Generálny sekretár Vikariátu) nám Rímska diecéza ponúka vzácnu pomoc. Ešte trošku trpezlivosti a budú zverejnené registraÄ né formuláre. ÄŽakujem všetkým za vašu „božskú“ trpezlivosÅ¥ ! Bolo potrebné vyÄ kaÅ¥ až niekoľko týždňov…
Jún 2007 Kardinál Poupard je presvedÄ ený, že tento Kongres, založený na úcte k milosrdenstvu, bude dôležitou etapou v histórii dialógu medzi náboženstvami a kultúrami. Preto sa rozhodol pridaÅ¥ k Patronátnemu výboru. Bude predsedaÅ¥ medzi náboženským stretnutiam 3. apríla 2008, ktoré sme pripravili v spolupráci s Pápežskou Radou pre medzi náboženský dialóg.
S.E. Mgr Ranjith - Sekretár kongregácie pre Božský kult a sviatosti, zo Srí Lanky, sa taktiež pridáva k Patronátnemu výboru. Príhovor bude maÅ¥ 4. apríla.
Máj 2007 Koná sa prvé stretnutie Medzikontinentálneho výboru pre prípravu v Ríme a nasleduje druhé stretnutie Európskeho výboru.
Apríl 2007 Na záver stretnutia Európskeho výboru, Kardinál Schönborn oficiálne oznamuje, poÄ as tlaÄ ovej konferencie vo Viedni, Å¾e sa kongres bude konaÅ¥ o rok neskôr. 
Niekoľko dní po Nedeli Božieho milosrdenstva, kardináli Arinze a S.E. Mgr Rylko - Prezidentpm Pápežskej Rady pre laikov, ktorí sa pridávajú k Patronátnemu prinášajú hodnotné rady pre organizáciu Kongresu.
Na konci mesiaca, sa uskutoÄ nilo stretnutie Ázijského výboru pre prípravu Kongresu. Bolo tam prítomných 300 oficiálnych diecéznych delegátov z 11 krajín a 78 biskupov. ZúÄ astnilo sa priamo 9 biskupov a mnoho kňazov. Práve Generálny Vikár z Manille ktorý, so súhlasom kardinála Rosales a Présidenta FABC (Ázijskej biskupskej konferencii) sa stal oficiálnym koordinátor pre tento kontinent.
Február 2007 Návrat do Ríma, plodné kontakty s Ä lenmi Pápežskej Rady pre medzi náboženský dialóg a zjednotenie kresÅ¥anov. Kongres tiež vzbudil záujem seminaristov Rímskeho kolégia. Otvoril otázku : Akú úlohu odohráva Božie milosrdenstva v ich kňazskej formácii. Uvažuje sa o zorganizovaní seminárov na túto tému.
Január 2007 Mons. Lori, biskup z Bridgeport USA, pomáha so založením jedného organizaÄ ného výboru Severnej Amerike. Prvé stretnutie sa uskutoÄ ní prostredníctvom video konferencie pre biskupov a diecéznych delegátov z východného pobrežia a zo západného pobrežia USA.
December 2006 Kardinál Stanislav Dziwisz prijal funkciu koordinátora Kongresu. Krakovský arcibiskup, predošlý súkromný sekretár pápeža Jána Pavla II., prijíma projekt s veľkým entuziazmom, vyslovujúc svoje « úplné zaangažovanie sa » a dáva « svoju úplnú podporu » kongresu.
November 2006 Prvý vnútrozemský výbor bol zriadený v Latinskej Amerike, aby pripravil Svetový kongres milosrdenstva v Ríme. Predstavitelia diecéz Paraguaya, Argentíny, Mexika, Uruguaya, Bolívie, Brazílie a Chile podpisujú zakladaciu listinu výboru. Prítomní boli aj Mons. Cuquejo, arcibiskup Asuncionu a pápežský nuncius v Paraguayi.
Marec 2006 Predstavitelia Kongresu sa stretávajú s Mons. Ronnym Jenkinsom - asistentom generálneho sekretára biskupskej konferencie Severnej Ameriky. Mons. Jenkins vyjadruje svoj osobný záujem pre túto iniciatívu a zaÄ ína sa diskusia o prostriedkoch komunikácie kongresu so všetkými Ä lenmi konferencie katolíckych biskupov USA.
Február 2006 PoÄ as audiencie u pápež Benedikta XVI., sa kardinál Christophe Schönborn zmieňuje o projekte Svetového kongresu milosrdenstva. Svätý Otec prijíma túto myšlienku s láskavosÅ¥ou a udeľuje svoje požehnanie.
Október 2005 Na záver synody biskupov v Ríme v roku 2005, tajomník kongresu prezentuje projekt Svetového kongresu milosrdenstva kardinálovi Camillovi Ruinimu (predseda konferencie biskupov talianska). Kardinál prijíma predsedníctvo Kongres, pod podmienkou, že sa uskutoÄ ní v Ríme.
 
Júl 2005 V Krakove – Lagiewnikach, vo Svätyni Božieho Milosrdenstva sa uskutoÄ Åˆujú duchovné cviÄ enia pre kňazov a pastoraÄ ných spolupracovníkov na tému : „ Milosrdenstvo -Jediná nádej pre svet“. Duchovnú obnovu viedol J. E. Kard Christoph Schönborn, J. E. Kard. Philippe Barbarin, kňaz Albert de Monléon a O. Patrice Chocholski.
Rekolekcií sa zúÄ astnili kňazi a pastoraÄ ný spolupracovníci. Myšlienka zorganizovania Kongresu, bola predstavená úÄ astníkom rekolekcií (300 úÄ astníkov pochádzajúcich zo všetkých kontinentov) a bola prijatá pozitívne. Od tejto chvíle bol projekt predstavovaný biskupom a bol prijímaný s veľkým entuziazmom.